Polityka Prywatności

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności opisuje naszą obecną politykę i praktyki odnoszące się do Danych Osobowych otrzymanych bezpośrednio od Pana/Pani i/lub za pośrednictwem Strony internetowej.

Dla celów Polityki prywatności wyrażenia „my”, „nam” i „nasz” oznaczają firmy LEO Pharma A/S i LEO Laboratories Limited.

Poprzez zarejestrowanie się za pośrednictwem tej Strony do serwisu wsparcia pacjenta QualityCareTM wyraża Pan/Pani zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie przez nas informacji określonych w ZAŁĄCZNIKU 1 do niniejszej Polityki prywatności.

Zanim prześle Pan/Pani jakiekolwiek informacje za pośrednictwem tej Strony, konieczne jest zapoznanie się z poniższą Polityką prywatności i Formularzem zgody oraz wyrażenie zgody na wykorzystanie Pana/Pani danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności i Formularzem zgody.

Zwrot „Dane osobowe” oznacza identyfikujące Pana/Panią informacje osobiste, takie jak imię i nazwisko, data urodzenia, informacje o stanie zdrowia, adres e-mail, adres pocztowy i numer telefonu.

Ochrona danych – Wykorzystywanie zgromadzonych danych osobowych dotyczących Pana/Pani

Dane osobowe zgromadzone na naszej Stronie będą poufne i będą wykorzystywane jedynie do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności oraz w formularzu zgody.

Pana/Pani dane osobowe mogą być używane do:

 • Zarządzania Stroną i naszą działalnością, w tym analizą statystyczną
 • Umożliwienia Panu/Pani korzystania z usług dostępnych na Stronie
 • Personalizowania Pana/Pani odwiedzin na Stronie, asystowania Panu/Pani w używaniu Strony oraz do postępowania z Pana/Pani komentarzami oraz odpowiadania na Pana/Pani zapytania
 • Kontaktowania się z Panem/Panią przez pocztę e-mail, SMS, drogą telefoniczną lub pocztą tradycyjną, jeśli Pan/Pani o to poprosi, w tym do celów marketingowych
 • Przeprowadzania ankiet, badań i ocen
 • Uzyskania informacji o tym, kto i w jaki sposób wykorzystuje Stronę, oraz do lepszego zrozumienia potrzeb i zainteresowań odwiedzających oraz użytkowników w celu udoskonalenia naszej Strony
 • Zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami, regulacjami i procedurami postępowania
 • Do wszystkich innych celów, na które wyraził(a) Pan/Pani zgodę

Ochrona danych – W jaki sposób chronione są Pana/Pani dane osobowe

Aby zabezpieczyć Stronę przed nieupoważnionym dostępem, zachować dokładność danych i zapewnić prawidłowe użycie informacji, wdrożyliśmy stosowne fizyczne, elektroniczne i administracyjne procedury, które zabezpieczają i chronią informacje zebrane przez nas on-line.

Pracownicy, którzy mają dostęp do danych osobowych, przeszli szkolenie dotyczące właściwego postępowania z takimi danymi, zgodnie z naszymi protokołami bezpieczeństwa i rygorystycznymi normami poufności. Pomimo że nie możemy gwarantować, że nie dojdzie do jakiejkolwiek utraty, niewłaściwego użycia, niedozwolonego ujawnienia, zmiany lub zniszczenia danych, podejmujemy odpowiednie środki mające na celu próbę zapobieżenia takim nieszczęśliwym zdarzeniom.

Pan/Pani rozumie i niniejszym wyraża zgodę na udostępnienie Pana/Pani danych osobowych:

 • Firmom LEO Laboratories Limited, LEO Pharma A/S i wszystkim innym firmom grupy LEO Pharma Group
 • Stronom trzecim zapewniającym wsparcie techniczne (np. usługi hostingowe)
 • Dostawcom usług będących stronami trzecimi, którzy wspomagają firmy grupy LEO Pharma Group lub zapewniają komunikację z Panem/Panią
 • Każdemu wskazanemu pełnomocnikowi, cesjonariuszowi lub nabywcy firmy grupy LEO Pharma Group, która przetwarza Pana/Pani dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką prywatności
 • Wszystkim jednostkom rządowym, administracyjnym, sądowym lub regulacyjnym w ramach współpracy podczas postępowania, dochodzenia i śledztwa prowadzonych przez te organy lub dla zapewnienia zgodności ze wszystkimi wymogami prawnymi lub ustawowymi

Rozumie Pan/Pani, że organy te mogą mieć siedzibę w krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”), w tym w Stanach Zjednoczonych, gdzie mogą nie obowiązywać przepisy odpowiadające przepisom ochrony danych z EOG.

Ochrona danych – Pana/Pani prawa i obowiązki

Może Pan/Pani wymagać od nas lub wyznaczonej przez nas każdej strony trzeciej:

 • Podania informacji o przetwarzanych Pana/Pani danych osobowych; celu przetwarzania; kategorii odbiorców danych; wszelkich dostępnych informacji w odniesieniu do źródła tych danych
 • Skorygowania, usunięcia lub zablokowania Pana/Pani danych osobowych posiadanych przez nas lub wyznaczoną przez nas stronę trzecią, jeśli okaże się, że są one niedokładne lub błędne
 • Jeśli zgłosił(a) Pan/Pani chęć otrzymywania od nas informacji, np. newsletterów itp., a nie chce Pan/Pani otrzymywać dodatkowych informacji, można po prostu zrezygnować z otrzymywania od nas dodatkowych informacji, wysyłając wiadomość e-mail na adres podany na końcu niniejszej Polityki prywatności.

W przypadku zmiany Pana/Pani danych osobowych posiadanych przez nas lub wyznaczoną przez nas dowolną stronę trzecią, prosimy o jak najszybsze poinformowanie nas o tym fakcie, aby umożliwić nam zaktualizowanie dokumentacji.

Administratorzy danych

Administratorami danych odpowiedzialnymi za niniejszą Stronę są firmy LEO Laboratories Limited i LEO Pharma A/S.

Pytania

Jeśli ma Pan/Pani jakiekolwiek pytania dotyczące Polityki prywatności, sposobu wykorzystywania przez nas danych osobowych lub jeśli chce Pan/Pani skorzystać z dowolnego ze swoich praw dotyczących ochrony danych, prosimy o kontakt z kierownikiem ds. jakości, regulacji i ochrony danych firmy LEO Laboratories Limited (e-mail: medical-info.uk@leo-pharma.com) lub pisemny kontakt z LEO Laboratories Limited, Horizon, Honey Lane, Hurley, Berkshire SL6 6RJ.

ZAŁĄCZNIK 1: FORMULARZ ZGODY

Rozumiemy, że ochrona danych osobowych jest dla Pana/Pani ważna, i dążymy do zachowania prywatności, bezpieczeństwa i dokładności Pana/Pani danych osobowych.

Gromadzenie i przetwarzanie danych do celów korzystania z serwisu wsparcia pacjenta QualityCareTM

Poprzez zarejestrowanie się do serwisu wsparcia pacjenta QualityCareTM rozumie i niniejszym wyraża Pan/Pani zgodę na gromadzenie, przetwarzanie lub wykorzystywanie Pana/Pani danych osobowych przez firmę LEO Laboratories Limited, LEO Pharma A/S i wszystkie spółki grupy LEO Pharma Group zgodnie z niniejszym formularzem zgody i Polityką prywatności. Dotyczy to między innymi poniższych danych osobowych („Dane dotyczące wsparcia pacjenta”):

 • Informacji kontaktowych, w tym imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu i adresu e-mail
 • Płci, wieku i choroby
 • Czasu trwania choroby

Baza danych QualityCare™ będzie przechowywana centralnie przez firmę LEO Pharma A/S za pośrednictwem dostawcy usług w Danii. W przyszłości możemy zdecydować się na przechowywanie danych w firmie grupy LEO Pharma Group lub korzystając z usług innego dostawcy. Dane dotyczące wsparcia pacjenta będą przetwarzane w następujących celach:

 • Do zapewniania pacjentowi usług wsparcia zgodnie z indywidualnym profilem opartym na indywidualnie wprowadzonych danych przetwarzanych przez algorytm i do kontaktowania się z Panem/Panią
 • Do zapewniania informacji zwrotnej pracownikom ochrony zdrowia, organizacjom pacjentów oraz innym stronom systemu opieki zdrowotnej
 • Do doskonalenia serwisu wsparcia pacjenta QualityCareTM pod kątem funkcjonalności, zawartości oraz innowacji
 • Do zgłaszania działań niepożądanych firmom grupy LEO Pharma Group i organom regulacyjnym związanym ze służbą zdrowia korzystającym z danych pozbawionych cech identyfikujących

Komunikaty odnoszące się do usług wsparcia pacjenta możemy przesyłać Panu/Pani przez e-mail, SMS lub za pomocą innych środków elektronicznych. Wyraża Pan/Pani zgodę na otrzymywanie takich komunikatów i rozumie, że możemy korzystać z pomocy dostawcy usług przy wysyłaniu takich komunikatów oraz że zastosowanie mogą mieć standardowe opłaty za przesyłanie tekstu i danych.

Przesyłanie Danych dotyczących wsparcia pacjenta

Rozumie i niniejszym wyraża Pan/Pani zgodę na udostępnienie Pana/Pani Danych dotyczących wsparcia pacjenta:

 • Firmom LEO Laboratories Limited, LEO Pharma A/S i wszystkim innym firmom grupy LEO Pharma Group
 • Stronom trzecim zapewniającym wsparcie techniczne (np. usługi hostingowe) związane z bazą danych QualityCareTM
 • Dostawcom usług będących stronami trzecimi, którzy wspomagają firmy grupy LEO Pharma Group w utrzymywaniu i rozwoju koncepcji i platformy QualityCareTM lub komunikowaniu się z Panem/Panią
 • Każdemu wskazanemu pełnomocnikowi, cesjonariuszowi lub nabywcy firmy grupy LEO Pharma Group, która przetwarza Pana/Pani Dane dotyczące wsparcia pacjenta zgodnie z niniejszym formularzem zgody
 • Wszystkim jednostkom rządowym, administracyjnym, sądowym lub regulacyjnym w ramach współpracy podczas postępowania, dochodzenia i śledztwa prowadzonych przez te organy lub dla zapewnienia zgodności ze wszystkimi wymogami prawnymi lub ustawowymi

Rozumie Pan/Pani, że organy te mogą mieć siedzibę w krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”), w tym w Stanach Zjednoczonych, gdzie mogą nie obowiązywać przepisy odpowiadające przepisom ochrony danych z EOG.

Wykaz wszystkich firm grupy LEO Pharma Group wraz z ich adresami jest dostępny na stronie internetowej www.leo-pharma.com. Zachęcamy do regularnego odwiedzania tej strony.

Zgłaszanie, korygowanie, usuwanie lub blokowanie danych osobowych / wycofanie zgody

Dane dotyczące wsparcia pacjenta są podawane przez Pana/Panią dobrowolnie. Niepodanie tych danych może oznaczać, że nie będziemy w stanie zapewnić Panu/Pani usług wsparcia pacjenta dostosowanych do Pana/Pani potrzeb.

Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie poprosić o dostęp do posiadanych przez nas informacji o Panu/Pani. Ma Pan/Pani również prawo w dowolnym momencie skorygować, usunąć lub zablokować swoje Dane dotyczące wsparcia pacjenta zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Wreszcie w dowolnym momencie może Pan/Pani wycofać zgodę ze skutkiem następczym bez konieczności podawania powodu. Nie obciążymy Pana/Pani żadnymi kosztami ani opłatami w związku z zapewnieniem dostępu, korektą, usunięciem lub zablokowaniem Danych dotyczących wsparcia pacjenta.

Jeśli ma Pan/Pani jakiekolwiek pytania dotyczące Polityki prywatności, sposobu wykorzystywania przez nas Pana/Pani danych dotyczących wsparcia pacjenta lub jeśli chce Pan/Pani skorzystać z dowolnego ze swoich praw dotyczących ochrony danych, prosimy o kontakt z kierownikiem ds. jakości, regulacji i ochrony danych firmy LEO Laboratories Limited (e-mail: medical-info.uk@leo-pharma.com) lub pisemny kontakt z LEO Laboratories Limited, Horizon, Honey Lane, Hurley, Berkshire SL6 6RJ.