Warunki użytkowania

Niniejsza strona internetowa („Strona”) nie jest przeznaczona dla osób poniżej 18 roku życia. Niniejsza strona jest własnością firmy LEO Pharma A/S i zarządza nią firma LEO Laboratories Limited. Dla celów niniejszych Warunków użytkowania wyrażenia „nasz”, „nam” i „my” oznaczają firmy LEO Pharma A/S i LEO Laboratories Limited. Jeśli ma Pan/Pani jakiekolwiek pytania dotyczące używania Strony lub Warunków użytkowania, prosimy o skontaktowanie się z nami za pomocą danych kontaktowych zamieszczonych na końcu Warunków użytkowania.

Warunki użytkowania strony www.qualitycare.pl

Niniejsze Warunki użytkowania mają zastosowanie do całej zawartości Strony i każdej korespondencji z Panem/Panią i/lub każdą wyznaczoną przez nas stroną trzecią. Korzystanie ze Strony oznacza, że zaakceptował(a) Pan/Pani te warunki, bez względu na to, czy decyduje się Pan/Pani zarejestrować w naszym serwisie czy nie, w tym także wykorzystywanie Pana/Pani danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności na tej Stronie Polityki prywatności, która stanowi część niniejszych Warunków użytkowania. Poprzez zarejestrowanie się w serwisie wsparcia pacjenta QualityCareTM wyraża Pan/Pani zgodę na wykorzystywanie przez nas Pana/Pani danych osobowych określonych w Załączniku I do Polityki prywatności. Jeśli nie zaakceptuje Pan/Pani niniejszych Warunków użytkowania, prosimy o niekorzystanie ze Strony.

 • Jeśli zdecyduje się Pan/Pani zarejestrować w naszym serwisie i utworzyć konto, pozostanie ono aktywne, chyba że nie będzie Pan/Pani z niego korzystać przez 90 dni. Po tym okresie otrzyma Pan/Pani maksymalnie 2 wiadomości e-mail informujące o konieczności ponownej aktywacji konta, aby uniknąć jego dezaktywacji. Jeśli nie skorzysta Pan/Pani z konta w ciągu 14 dni od momentu otrzymania od nas trzeciej wiadomości e-mail, konto zostanie dezaktywowane.
 • Zawartość niniejszej Strony jest dostępna publicznie dla celów informacyjnych. Pomimo że dążymy do zapewnienia zaktualizowanej zawartości, nie możemy zagwarantować, że jest ona kompletna, wolna od błędów i może być stosowana przez użytkowników tej Strony zgodnie z oczekiwaniami. Nie możemy również zagwarantować, że użytkownicy tej Strony doświadczą lepszej jakości życia. Zawartość Strony jest przeznaczona jedynie do celów informacyjnych. Treść Strony nie stanowi porady ani zalecenia jakiegokolwiek rodzaju i nigdy nie może być wykorzystywana jako substytut porady udzielanej przez lekarza lub innego pracownika służby zdrowia.
 • Niniejsza Strona zawiera odsyłacze do innych stron internetowych, nad którymi nie mamy żadnej kontroli, i nie stanowi poparcia dla żadnych informacji, produktów ani usług oferowanych lub dostępnych przez te strony internetowe. W przypadku używania odsyłaczy do tych stron internetowych prosimy pamiętać, że mogą mieć one własną politykę prywatności, a my nie ponosimy odpowiedzialności za te polityki ani za te strony internetowe. Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności tych stron internetowych przed przesłaniem do nich jakichkolwiek danych osobowych.
 • Gdy otrzymuje Pan/Pani wiadomości e-mail od serwisu QualityCareTM, przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że nie będzie Pan/Pani mógł/mogła odpowiedzieć na te wiadomości, ponieważ ten adres e-mail jest niekontrolowany. Ponadto, gdy otrzymuje Pan/Pani wiadomość SMS/tekstową od serwisu QualityCareTM, nie będzie Pan/Pani mógł/mogła odpowiedzieć na wiadomość SMS/tekstową, ponieważ numer telefonu jest niekontrolowany.
 • Sporadycznie Strona może być niedostępna ze względu na prace serwisowe, awarię lub z innych niezależnych od nas przyczyn. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za tego typu awarie, opóźnienia ani zakłócenia.
 • Podejmiemy wszystkie stosowne kroki, aby zabezpieczyć tę Stronę przed komputerowymi wirusami, robakami, trojanami lub innymi zagrożeniami. Nie gwarantujemy jednak, że Strona ta jest wolna od takich szkodliwych programów i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za straty spowodowane przez szkodliwe programy otrzymane z tej Strony lub za pośrednictwem pobranych z niej plików ani odpowiedzialności prawnej w związku z takimi stratami.
 • Firma LEO Pharma A/S jest właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw własności intelektualnej (w tym wszystkich praw autorskich) dotyczących tekstu, grafiki i kodu komputerowego na tej Stronie, ogólnej szaty graficznej Strony, doboru, rozmieszczenia i prezentacji całego materiału na tej Stronie. W dowolnym momencie możemy odwołać licencję na używanie zawartości tej Strony. Zawartości tej Strony nie można kopiować do celów innych niż osobiste i niekomercyjne. Zawsze należy zachowywać wszystkie informacje o prawach autorskich oraz innych prawach własności. Z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wyraźnie wskazane na tej Stronie, nie wolno kopiować, wyświetlać, pobierać, zmieniać, odtwarzać ani ponownie przesyłać całości ani jakiejkolwiek części zawartości Strony w jakiejkolwiek postaci lub w jakikolwiek sposób bez naszej wcześniejszej wyraźnej pisemnej zgody.
 • Na mocy niniejszych Warunków użytkowania nie ponosimy odpowiedzialności prawnej za żadne straty ani szkody spowodowane przez nas lub nasze spółki w okolicznościach, w których: (a) nie naruszyliśmy wobec Pana/Pani prawnego obowiązku należytej staranności; (b) strata ta lub szkoda nie jest racjonalnie przewidywanym wynikiem takiego naruszenia; (c) każde zwiększenie straty lub szkody wynika z naruszenia przez Pana/Panią niniejszych Warunków użytkowania. W żadnym wypadku nasza odpowiedzialność nie obejmuje strat odnoszących się do Pana/Pani, takich jak utrata danych, zysków lub przerw w działalności gospodarczej. Żaden element niniejszej Umowy nie ogranicza ani nie wyłącza naszej odpowiedzialności prawnej za zgon lub osobiste obrażenia wynikające z naszego zaniedbania lub zaniedbania ze strony naszych pracowników, spółek, wykonawców lub przedstawicieli.
 • Niniejsze Warunki użytkowania możemy rozwiązać, jeśli: (a) naruszył(a) Pan/Pani którekolwiek z zasadniczych postanowień niniejszych Warunków użytkowania (lub postąpił(a) w sposób wyraźnie wskazujący brak zamiaru lub możliwości zachowania zgodności z postanowieniami niniejszych Warunków użytkowania); (b) zobowiązuje nas do tego prawo; (c) w wyniku zmiany nie będziemy zapewniać już dłużej usług wsparcia pacjentów w kraju, który jest Pana/Pani miejscem zamieszkania lub w którym korzysta Pan/Pani z usług wsparcia pacjentów; (d) zapewnianie usług wsparcia pacjentów nie są, w naszej opinii, już dłużej ekonomicznie uzasadnione.
 • Nieustannie poprawiamy nasze metody komunikacji i uaktualniamy stronę, dodając do niej nowe funkcjonalności i funkcje. W wyniku tych nieustannych zmian, zmian w prawie i zmiennej natury technologii, nasze praktyki dotyczące danych również podlegają okresowym modyfikacjom. W przypadku zmiany naszych praktyk dotyczących danych (tak szybko jak to możliwe) zamieścimy na tej Stronie informacje, aby Pana/Panią o nich powiadomić. Zachęcamy do częstego odwiedzania tej strony.
 • Niniejsze Warunki użytkowania są przeznaczone dla Pana/Pani i nie należy przypisywać ich ani żadnej części tych praw lub uprawnień żadnej stronie trzeciej bez naszej wcześniejszej pisemnej zgody.

Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznane przez sąd właściwy za nielegalne, nieważne lub niewykonalne, zostanie ono zmodyfikowane w taki sposób, aby w jak największym możliwym stopniu stało się wykonalne i obowiązujące.